ยินดีต้อนรับสู่_krutook's Blog_ผู้เข้าชมสามารถดูรายละเอียดที่สนใจได้นะคะ!!!

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เอกสาร word

ใบงาน เรื่อง มาหาแรงลัพธ์กันเถอะ!!

power point

สมบัติของอากาศ

พ่อเลี้ยงลูก

ฮาเด็ก


ที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=-F9qnbdA8Zc&feature=related

ฮาสัตว์
ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=SjH0_GK3Dr0

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

tense

THE SIMPLE TENSE
1.1 PRESENT SIMPLE TENSE

 
โครงสร้าง:ประโยคบอกเล่า              Subject + V1+ ( Object )                             ในกรณีที่เป็น active voice
                                                      Subject + is/am/are + V3+ ( Object )     ในกรณีที่เป็น passive voice


โครงสร้าง:ประโยคปฏิเสธ              Subject + Verb to do (do,does) + not + V1+ ( Object )  

โครงสร้าง:ประโยคคำถาม              Verb to do (do,does) + Subject + V1 ?

 
สิ่งที่ควรทราบ

-  ถ้าเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It ) กริยาที่ใช้ต้องเติม s,es
-  ถ้าเป็นประธานบุรุษที่ 1 และ 3 ( I, You, We, They ) ไม่ต้องเติม s,es
-  ถ้าใช้ Verb to do เข้ามาช่วยในประโยค คำถามหรือปฏิเสธเเล้ว Verb ไม่ต้องเติม s,es

 
วิธีใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกิดขึ้นซ้ำๆกันหลายครั้ง เช่น กิจวัตรประจำวัน
2. ใช้เล่าเหตุการณ์บรรยาย เเละในการสาธิตต่างๆ
3. ใช้กับการสัญญาหรือการสาบาน
4. ใช้กับสำนวนที่เป็นประโยคนำข้อความอื่น

Example: Frank works in this school.       

ที่มา   http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no02-16-20-28/grammar1_1.html 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ           นาง รจนพร การะเกตุ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เกิดเมื่อ   16  มีนาคม  2502
ที่อยู่        117  หมู่ที่ 3  ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
การศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ปฏิบัติงานที่ โรงเรียน วันครู2503(บ้านหนองบัว) สพป.รบ.1